Damitz

Dorfstrasse 1940/41

DAMITZ - DAMNICE

Mojí osobní potřebou je napsat něco o historii mého rodiště Damnic.Jelikož od oné smutné události uplynulo více než 50 let, myslím, že je třeba rekapitulovat a skoncovat s ní jednou provždy.

Nemá smysl, aby sudetští Němci požadovali materiální náhradu škod, což by nadměrně zatížilo český stát a jeho lid a vedlo pouze k dalšímu odporu a rozmrzelostem, zpomalilo a oddálilo vstup České republiky do Evropské unie. (Jsem však rozhodně prot ijakýmkoliv nárokům českého lidu na německý stát. Existují-li nějaké (nároky), pak český stát má více než morální povinnost jim vyhovět. Pokud vím, účelem konfiskace veškerého majetku tří milionů německy hovořící populace Československa bylo ve skutečnosti nahradit škody způsobené Němci.)

Každý z nás za sebe a společnost by měl udělat tečku za minulostí a upírat zrak k budoucnosti.

Událo se hodně nespravedlivostí. Mnoho nevinných lidí trpělo více než ti, co to zapříčinili.Dáme-li si však pozor, aby v našich zemích již nedošlo k něčemu podobnému, můžeme našim dětem a vnoučatům zanechat dědictví cennější, než je jen ztracený majetek.

Tohle je v zásadě jedna tvář mého vzkazu

TOU DRUHOU JE MORÁLKA

Konečnou tečku za minulostí nemůže udělat jen jedna strana. Český stát s vládou a prezidentem v čele nenašel dosud dost odvahy čelit vině Čechů.

Podle stále platných českých zákonů, jakékoli činy vč. vražd, mučení atd., které jsou lidskou společností považovány za těžké, a které byly spáchány na německých a maďarských civilních obyvatelích (nesmíme zapomenout na vraždění nespočetných bezmocných německých vojáků ve vojenských nemocnicích) v letech 1945 a 1946 se stále nepovažují za trestné kriminální činy. I když není lehké připustit, že Československo nebylo jen obětí nemeckého fašizmu, ale , že jménem Čechů a za pomoci nespravedlivé vlády se kriminální činy udály, je nasnadě, že historie Českou rpubliku šetřit nebude. Otázka opětovného osídlení některých sudetských Němců bude pracovat proti české vládě. Svobodná volba místa bydliště je uzákoněna a právem v zemích Evropské unie. V momentě, kdy se Česká republika stane členem Evropské unie, právo se bude vzrtahovat i na ni. Ve skutečnosti každý obyvatel zemí EU bude mít právo žít v České republice, rovněž sudetští Němci. Tak proč čekat? (Např. Maďarsko již pozvalo všechny dřívější maďarské Němce a jejich potomky, aby se usadili v Maďarsku.) Byla by to jen hospodářská výhoda pro Českou republiku.

Nakonec ještě jedna připomínka : Pokud budou Benešovy dekrety a zvláště pak t.zv. “Zákon o amnestii” (generální pardon) z května 1946 “základem našeho systému spravedlnosti” (prezident Havel v interviw se Spiegelem), nemůže se ČR považovat za člena EU.

DAMITZ/DAMNICE

POLOHA

Na poloviční cestě mezi Brnem a Znojmem, kde železnice protíná E 54, která se dříve nazývala “Císařskou cestou”.

 

POPULACE

Do roku 1945 byly Damnice vesnicí pouze s německou populací. Tato populace byla s výjimkou jedné rodiny vypuzena ve třech fázích do západního Německa většinou do Bavorska a severního Wúrttenbergu/Badenu v prvních šesti měsících roku 1946. Některé rodiny byly deportovány do nitra ČSR, aby tam vykonávaly “otrocké práce” na zemědělských usedlostech. To bylo právo diktováno Benešovými dekrety. Před tím, než jsme byli vyhnáni, byli jsme převezeni na několik dní do t.zv. sběrného tábora spolu s ostatními rodinami. Každá osoba si sebou směla vzít zavazadlo o váze 50 kg. Co jsme si mohli vzít záleželo na nových českých “majitelích” našich domů. Podle Benešových dekretů se mělo Němcům vzít vše, takže noví majitelé nosili oblečení našich rodičů a jejich děti naše boty. Zůstali jsme bez státního příslušenství a bez našeho majetku (jak bylo uvedeno u soudu, kde naši otcové byli obviněni z toho, že jsou Němci). V táboře byla naše zavazadla opět kontrolována a mnoho věcí odejmuto nebo zničeno.

Jak noví "majitelé" přišli k našemu majetku. V létě 1945, většinou muži, procházeli naší vesnicí, prohlíželi si domy, vcházeli dovnitř většinou v doprovodu ozbrojených mužů, vše kontrolovali a pokud se jim dům líbil, zašli za “komisařem” za novým správcem, nechali se zaregistrovat a dostali osvědčení – druh smlouvy, na které vystupovali jako majitelé domu č..... Naštěstí dům mého otce byl částečně zničen bombami, takže zprvu o něj nebyl zájem. Později se do našeho domu nastěhoval svobodný 22ti letý muž z Volyně, takže jsme byli v poněkud lepší situaci. Některé německé rodiny musely opustit své domy okamžitě, nastěho- vat se do domů svých příbuzných a některé byly okamžitě deportovány. Po nějakou dobu gangy terorizovaly vesnici, hledaly ukryté zboží, kradly, mučily a zabily dokonce jednoho německého muže. Měli jsme dojem, že i noví osídlenci z nich měli strach.

Po prvních “zlatokopech” byla vesnice postupně zalidňována volyňskými Čechy mnohdy proti jejich vůli. Oni rovněž museli opustit svoji původní domovinu. Jejich výhodou bylo, že se stěhovali do nedotčených domů. To nebyl náš případ.

HISTORIE NEBO JEJÍ INTERPRETACE

Poprvé se objevuje zmínka o Damnicích ve 14. století, kdy se majetek stěhoval z jednoho kláštera do druhého nebo od jednoho feudála k druhému. Lidé byli považováni za majetek, takže se o nich nemluvilo.

Za 30ti leté války (1618 – 1648) byl prostý lid téměř zdecimován. Lokalizace byla osídlena novým vlastníkem klášterem zvaným Bruck. Lidé, nevolníci nebo nájemci se jmény známými ještě v roce 1946 jako Hawle, Huber atd. byli nuceni pracovat (robotovat) pro své feudální pány.

V roce 1868, kdy vypukla epidemie cholery, rozhodli se (učinili slib) obyvatelé Damnic, že každý rok vykonají pouť do Rakouska do místa Maria Dreieichen. Od té doby tak činili rok co rok až do 2. Světové války. Bylo zvykem, že z každého domu alespoň jeden člověk vykonal tuto pouť. Můj pradědeček šel za svůj život více než třicet krát. (pro mnne největším zázrakem se zdá, ujít 160 km cestu během tří dnů).

NÉMCI NEBO ĆEŚI ?

Lidé v minulosti měli spoustu starostí, aby sebe a své děti uživili. Neměli moc času, aby mysleli na svou “národnost”, jestli vůbec věděli co znamená.Museli býti, jak jim jejich předkové zanechali, katolíky nebo protestanty, Němci nebo Čechy.

Jak jsem již uvedl, byla populace během 30ti leté války téměř zdecimována. Vesnice byla znovu osídlena klášterem Bruck. Podle výsledků šetření Dr. L. Wiedera lidmi z údolí řeky Dyje z oblasti na hranicích mezi Moravou a Nižším Rakouskem. Dr. Wieder došel k tomuto závěru srovnáváním příjmení, jelikož písemná dokumentace skoro neexistovala. Myslím, že je to legální způsob takového šetření. Pokud já sám postupuji tímto způsobem, docházím ke příjmením, která jsou bezpochyby českého původu, např. Zibuschka, Tatschek (z českého ptáček), Nesnídal, Hanak, Janda - jména, která existovala v Damnicích do roku 1946. Znamená to, že také české rodiny se tenkrát přistěhovaly samozřejmě s povolením feudálního vlastníka, kterým byl klášter Bruck. Je téměř jisté, že se tito lidé museli přizpůsobit jazyku a rovněž svá příjmení přizpůsobit německy mluvící většině a tak se stali členem německy mluvící populace.

Dávám přednost výrazu”německy mluvící” a “česky mluvící”, který vyjadřuje realitu lépe.

Když před 150 lety získali svobodu, zůstali tím, čím chtěli být - obyvateli německy nebo česky mluvící.

Mým přesvědčením je, že přihlášení se k jednomu z jazyků záviselo na mnoha faktorech a proto nezáviselo pouze nebo jen trochu na národním přesvědčení.

Mluvím o vesnicích, ne městech.Jelikož většina měst byla založena ve 12. a 13. století Němci, německý element byl dominantní až do začátku tohoto století a měl vážný vliv na kulturu a hospodářství až do roku 1945.

Jelikož Damnitz dnešní Damnice leží na Moravě, člověk by měl něco vědět o národnostních konfliktech, ke kterým došlo v Čechách během 19. století mezi Palackým a Havlíčkem a jejich myšlenkami na jedné straně a Lohnerem a jeho stoupenci na straně druhé. Morava dokonce odmítla zapojit se do tohoto konfliktu.

Pro ty, kteří to neví : Havlíček Borovský byl první, kdo začal mluvit o vystěhování Němců z Čech a Lohner zase ten, který hovořil o připojení českých okresů osídlených Němci k Německu.

Obě myšlenky se nedočkaly historické legalizace.

Za 100 let se šak obě myšlenky uskutečnily za hrůzostrašných okolností !

Později Havlíček a Lohner, nezávisle na sobě, došli k závěru, že národnostní problém by se měl řešit vytvořením okresů spojených ve federaci. Mnohem později v roce 1905 se takový model uskutečnil v tak zv. “Mahrischer Ausgleich” v rámci Rakousko-uherské monarchie.

MariaTranslated by Maria Fojtova